Bebob Engineering V140
V-mount
20€/day
Sony BP-FL75 12.8 V V-Mount  20€/dayCUE-D150 147Wh Li-Ion V-Mount  20€/daySony BP-U30  10€/daySWIT S-8U63 LiIon 15€/day
Sony NP-F970 L-Series - 10€/day
NP-F570 L Series
7€/dayLithium-Ion LP-E6 5€/dayHL-XW50
5€/day